About This Site
Web Japan > Japan Links > International Exchange > Organizations Affiliated to Local Governments

Organizations Affiliated to Local Governments

Hokkaido / Tohoku / Kanto / Shin'etsu & Hokuriku / Tokai / Kinki / Chugoku / Shikoku / Kyushu & Okinawa

Shin'etsu & Hokuriku

Ishikawa Foundation for International Exchange
Ishikawa-ken Kokusai Koryu Kyokai
(Ishikawa-ken Kokusai Koryu Kyokai)
https://www.ifie.or.jp/index.php
Kanazawa International Exchange Foundation (KIEF)
Kanazawa Kokusai Koryu Zaidan
(Kanazawa Kokusai Koryu Zaidan)
http://www.kief.jp/
Foundation of Nagaoka International Exchange Association
Nagaoka-shi Kokusai Koryu Kyokai
(Nagaoka-shi Kokusai Koryu Kyokai)
https://www.niea.or.jp/
Niigata City International Exchange Foundation
Niigata-shi Kokusai Koryu Kyokai
(Niigata-shi Kokusai Koryu Kyokai)
http://www.nief.or.jp/en
Fukui International Association
Fukui-ken Kokusai Koryu Kyokai
(Fukui-ken Kokusai Koryu Kyokai)
https://www.f-i-a.or.jp/en/
Toyama International Center
Toyama Kokusai Center
(Toyama Kokusai Center)
http://www.tic-toyama.or.jp/english/