About This Site
Web Japan > Japan Links > International Exchange > Organizations Affiliated to Local Governments

Organizations Affiliated to Local Governments

Hokkaido / Tohoku / Kanto / Shin'etsu & Hokuriku / Tokai / Kinki / Chugoku / Shikoku / Kyushu & Okinawa

Kyushu & Okinawa

Fukuoka International Association
Fukuoka Kokusai Koryu Kyokai
(Fukuoka Kokusai Koryu Kyokai)
Fukuoka International Exchange Foundation
Fukuoka-ken Kokusai Koryu Center
(Fukuoka-ken Kokusai Koryu Center)
https://kokusaihiroba.or.jp/
Kagoshima International Association
Kagoshima-ken Kokusai Koryu Kyokai
(Kagoshima-ken Kokusai Koryu Kyokai)
https://www.kiaweb.or.jp/en/
Nagasaki International Association
Nagasaki-ken Kokusai Koryu Kyokai
(Nagasaki-ken Kokusai Koryu Kyokai)
https://www.nia.or.jp/
Okinawa International Exchange & Human Resources Development Foundation
Okinawa-ken Kokusai Koryu Jinzai Ikusei Zaidan
(Okinawa-ken Kokusai Koryu Jinzai Ikusei Zaidan)
http://www.oihf.or.jp/