About This Site
Web Japan > Japan Links > Culture > Museums

Museums

National Museums

Kyoto National Museum
Kokuritsu Bunkazai Kikou, Kyoto Kokuritsu Hakubutsukan
(Kokuritsu Bunkazai Kikou, Kyoto Kokuritsu Hakubutsukan)
http://www.kyohaku.go.jp/eng/index_top.html
Address: 527 Chaya-cho, Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto 605-0931
Phone: +81-75-541-1151
Fax: +81-75-531-0263
The Kyoto University Museum
Kyoto Daigaku Sogo Hakubutsukan
(Kyoto Daigaku Sogo Hakubutsukan)
http://www.museum.kyoto-u.ac.jp/index_e.htm
Address: Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8501
Phone: +81-75-753-3274
Fax: +81-75-753-3277
e-mail: info@inet.museum.kyoto-u.ac.jp
Nara National Museum
Kokuritsu Bunkazai Kikou, Nara Kokuritsu Hakubutsukan
(Kokuritsu Bunkazai Kikou, Nara Kokuritsu Hakubutsukan)
http://www.narahaku.go.jp/english/index_e.html
Address: 50 Noborioji-cho, Nara-shi, Nara 630-8213
Phone: +81-50-5542-8600
Fax: +81-742-26-7218
National Museum of Ethnology
Kokuritsu Minzokugaku Hakubutsukan
(Kokuritsu Minzokugaku Hakubutsukan)
http://www.minpaku.ac.jp/english/
Address: 10-1 Senri Expo Park, Suita-shi, Osaka 565-8511
Phone: +81-6-6876-2151
National Museum of Japanese History
Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan
(Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan)
http://www.rekihaku.ac.jp/english/index.html
Address: 117 Jonai-cho, Sakura-shi, Chiba 285-8502
Phone: +81-43-486-0123
e-mail: kokusai-e@ml.rekihaku.ac.jp
The National Museum of Nature and Science
Kokuritsu Kagaku Hakubutsukan
(Kokuritsu Kagaku Hakubutsukan)
http://www.kahaku.go.jp/english/
Address: 7-20 Ueno Koen, Taito-ku, Tokyo 110-8718
Phone: +81-3-5777-8600
Fax: +81-3-5814-9897
e-mail: webmaster@kahaku.go.jp
Tokyo National Museum
Kokuritsu Bunkazai Kikou, Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan
(Kokuritsu Bunkazai Kikou, Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan)
http://www.tnm.jp/?lang=en
Address: 13-9 Ueno Koen, Taito-ku, Tokyo 110-8712
Phone: +81-3-3822-1111