Kids Web Japan

Web Japan > Kids Web Japan > Folk Legends > Urashima Taro


Folk Legends

Urashima Taro


Urashima Taro

© Shoichi Shiomi
Background music: "Urashima Taro"