Kids Web Japan

Web Japan > Kids Web Japan > Folk Legends > Saru Kani Kassen


Folk Legends

Saru Kani Kassen


Saru Kani Kassen

© Kyoko Yamada
Background music: "Zuizui zukkorobashi"