About This Site
Web Japan > Japan Links > Life & Travel > Regional Guides

Regional Guides

Hokkaido / Tohoku / Kanto / Hokuriku & Shin'etsu / Tokai / Kinki / Chugoku / Shikoku / Kyushu & Okinawa / Regional Tourism Information Download 

Regional Tourism Information Download

Public Cloud: Tourist Spot Information Site (Japanese Only)
公共クラウド:観光地紹介サイト(総務省運営)
(Kokyo Cloud: Kankochi Shokai Site)
https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/
Address: 1-2 Kasumigaseki 2-chome, Chiyoda-ku. Tokyo 100-8926, Japan
Phone: +81-3-5253-5111