About This Site
Web Japan > Japan Links > Education & Research > Research Institutes

Research Institutes

Agriculture, Forestry & Fisheries

Tsukuba Office Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council Secretariat
Norin Suisan Kenkyu Sogo Annai
(Norin Suisan Kenkyu Sogo Annai)
http://www.agropedia.affrc.go.jp/
Address: 2-1-9 Kannondai, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-8601
Phone: +81-29-838-7201
Fax: +81-29-838-7204
Animal Quarantine Service
Norin Suisansho Dobutsu Ken'ekijo
(Norin Suisansho Dobutsu Ken'ekijo)
http://www.maff.go.jp/aqs/english/
Address: 11-1 Haramachi, Isogo-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 235-0008
Phone: +81-45-751-5921
Fax: +81-45-754-1729
Bio-oriented Technology Research Advancement Institution (BRAIN), National Agriculture and Food Research Organization (NARO)
Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Kenkyu Sogo Kiko, Seibutsukei Tokutei Sangyo Gijutsu Kenkyu Shien Center
(Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Kenkyu Sogo Kiko, Seibutsukei Tokutei Sangyo Gijutsu Kenkyu Shien Center)
http://brain.naro.affrc.go.jp/index-e.html
Address: Toranomon Marine Bldg. 10F, 3-18-19 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001
Phone: +81-3-3459-6565
Fax: +81-3-3459-6566
e-mail: brainki1@ml.affrc.go.jp
Equine Research Institute, Japan Racing Association
Nippon Chuo Keibakai, Kyosoba Sogo Kenkyusho
(Nippon Chuo Keibakai, Kyosoba Sogo Kenkyusho)
http://www.equinst.go.jp/EG/f00.html
Address: 321-4 Tokami-cho, Utsunomiya-shi, Tochigi 320-0856
Phone: +81-28-647-0656
Fax: +81-28-647-0686
Forestry and Forest Products Research Institute (FFPRI)
Shinrin Sogo Kenkyusho
(Shinrin Sogo Kenkyusho)
http://www.ffpri.affrc.go.jp/e_version/index-e.html
Address: 1 Matsunosato, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-8687
Phone: +81-29-873-3211
Fax: +81-29-874-3720
e-mail: www@ffpri.affrc.go.jp
Forest Tree Breeding Center (FTBC)
Shinrinsougo Kenkyujyo Rinboku Ikushu Center
(Shinrinsougo Kenkyujyo Rinboku Ikushu Center)
http://ftbc.job.affrc.go.jp/html/english/
Address: 3809-1 Ishi, Juo-cho, Hitachi-shi, Ibaraki 319-1301
Phone: +81-294-39-7000
Fax: +81-294-39-7306
e-mail: ikusyu@nftbc.affrc.go.jp
Marine Fisheries Research and Development Department Center (JAMARC), Fisheries Research Agency
Suisan Sogo Kenkyu Center Kaihatsu Chosa Center
(Suisan Sogo Kenkyu Center Kaihatsu Chosa Center)
http://jamarc.fra.affrc.go.jp/english/index-e.html
Address: Queen's Tower B 15F, 2-3-3 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-6115
Phone: +81-45-227-2723
Fax: +81-45-227-2705
e-mail: www_jamarc@ml.affrc.go.jp
National Agricultural Research Center for Hokkaido Region (NARCH), National Agriculture and Food Research Organization (NARO)
Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Sougou Kenkyu Kiko, Hokkaido Nogyo Kenkyu Center
(Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Sougou Kenkyu Kiko, Hokkaido Nogyo Kenkyu Center)
http://cryo.naro.affrc.go.jp/hitsuji.html
Address: 1 Hitsujigaoka, Toyohira-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 062-8555
Phone: +81-11-851-9257
Fax: +81-11-859-2178
e-mail: www-cryo@naro.affrc.go.jp
National Agricultural Research Center for Kyushu Okinawa Region, (KONARC), National Agriculture and Food Research Organization (NARO)
Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Sougou Kenkyu Kiko, Kyushu Okinawa Nogyo Kenkyu Center
(Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Sougou Kenkyu Kiko, Kyushu Okinawa Nogyo Kenkyu Center)
http://konarc.naro.affrc.go.jp/indexe.html
Address: 2421 Suya, Koshi-shi, Kumamoto 861-1192
Phone: +81-96-242-1150
Fax: +81-96-249-1002
e-mail: q_info@ml.affrc.go.jp
National Agricultural Research Center for Western Region (WeNARC), National Agriculture and Food Research Organization (NARO)
Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Sougou Kenkyu Kiko, Kinki Chugoku Shikoku Nogyo Kenkyu Center
(Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Sougou Kenkyu Kiko, Kinki Chugoku Shikoku Nogyo Kenkyu Center)
http://www.naro.affrc.go.jp/en/wenarc.html
Address: 6-12-1 Nishifukatsu-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima 721-8514
Phone: +81-84-923-4100
Fax: +81-84-924-7893
National Agricultural Research Center (NARC), National Agriculture and Food Research Organization (NARO)
Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Sougou Kenkyu Kiko, Chuo Nogyo Sogo Kenkyu Center
(Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Sougou Kenkyu Kiko, Chuo Nogyo Sogo Kenkyu Center)
http://narc.naro.affrc.go.jp/en/index.html
Address: 3-1-1 Kannondai, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-8666
Phone: +81-29-838-8481
National Agriculture and Food Research Organization (NARO), Headquarters
Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Sougou Kenkyu Kiko Honbu
(Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Sougou Kenkyu Kiko Honbu)
http://www.naro.affrc.go.jp/index_en.html
Address: 3-1-1 Kannondai, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-8517
Phone: +81-29-838-7699
National Center for Seeds and Seedlings (NCSS)
Shubyo Kanri Center
(Shubyo Kanri Center)
http://www.ncss.go.jp/index_e.html
Address: 2-2 Fujimoto, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-0852
Phone: +81-29-839-6581
Fax: +81-29-838-1183
National Institute for Agro-Environmental Sciences (NIAES)
Nogyo Kankyo Gijutsu Kenkyusho
(Nogyo Kankyo Gijutsu Kenkyusho)
http://www.niaes.affrc.go.jp/index_e.html
Address: 3-1-3 Kannondai, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-8604
Phone: +81-29-838-8180
Fax: +81-29-838-8199
e-mail: www@niaes.affrc.go.jp
National Institute of Agrobiological Sciences (NIAS)
Nogyo Seibutsu Shigen Kenkyujo
(Nogyo Seibutsu Shigen Kenkyujo)
http://www.nias.affrc.go.jp/index_e.html
Address: 2-1-2 Kannondai, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-8602
Phone: +81-29-838-7406
Fax: +81-29-838-7408
e-mail: www@nias.affrc.go.jp
National Institute of Animal Health (NIAH), National Agriculture and Food Research Organization (NARO)
Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Sougou Kenkyu Kiko, Dobutsu Eisei Kenkyusho
(Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Sougou Kenkyu Kiko, Dobutsu Eisei Kenkyusho)
http://niah.naro.affrc.go.jp/
Address: 3-1-5 Kannondai, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-0856
Phone: +81-29-838-7713
Fax: +81-29-838-7880
National Institute of Crop Science (NICS), National Agriculture and Food Research Organization (NARO)
Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Sougou Kenkyu Kiko, Sakumothu Kenkyusho
(Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Sougou Kenkyu Kiko, Sakumothu Kenkyusho)
http://nics.naro.affrc.go.jp/index-e.html
Address: 2-1-18 Kannondai, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-8518
Phone: +81-29-838-8260
Fax: +81-29-838-7488
e-mail: www-nics@naro.affrc.go.jp
National Institute of Floricultural Sciences (NIFS), National Agriculture and Food Research Organization (NARO)
Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Sougou Kenkyu Kiko, Kaki Kenkyusho
(Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Sougou Kenkyu Kiko, Kaki Kenkyusho)
http://flower.naro.affrc.go.jp/index-e.html
Address: 2-1 Fujimoto, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-8519
Phone: +81-29-838-6801
Fax: +81-29-838-6841
e-mail: www-flower@naro.affrc.go.jp
National Institute of Fruit Tree Science (NIFTS), National Agriculture and Food Research Organization (NARO)
Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Sougou Kenkyu Kiko, Kaju Kenkyusho
(Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Sougou Kenkyu Kiko, Kaju Kenkyusho)
http://fruit.naro.affrc.go.jp/index-e.html
Address: 2-1 Fujimoto, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-8605
Phone: +81-29-838-6416
Fax: +81-29-838-6437
e-mail: xx145112@naro.affrc.go.jp
National Institute of Vegetable and Tea Science (NIVTS), National Agriculture and Food Research Organization (NARO)
Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Sougou Kenkyu Kiko, Yasai Chagyo Kenkyusho
(Nogyo Shokuhin Sangyo Gijutsu Sougou Kenkyu Kiko, Yasai Chagyo Kenkyusho)
http://vegetea.naro.affrc.go.jp/index_en.html
Address: 360 Kusawa, Ano-cho, Tsu-shi, Mie 514-2392
Phone: +81-59-268-1331
Fax: +81-59-268-1339
National Research Institute of Aquaculture, Fisheries Research Agency
Suisan Sogo Kenkyu Center, Yoshoku Kenkyusho
(Suisan Sogo Kenkyu Center, Yoshoku Kenkyusho)
http://nria.fra.affrc.go.jp/index-e.html
Address: 422-1 Nakatsu Hamaura, Minami-Ise-cho, Watarai-gun, Mie 516-0193
Phone: +81-599-66-1830
Fax: +81-599-66-1962
National Research Institute of Fisheries Engineering (NRIFE), Fisheries Research Agency
Suisan Sogo Kenkyu Center, Suisan Kogaku Kenkyujo
(Suisan Sogo Kenkyu Center, Suisan Kogaku Kenkyujo)
http://nrife.fra.affrc.go.jp/index_e.html
Address: 7620-7 Hasaki, Kamisu-shi, Ibaraki 314-0408
Phone: +81-479-44-5929
Fax: +81-479-44-1875
e-mail: www-nrife@fra.affrc.go.jp
National Research Institute of Fisheries Science, Fisheries Research Agency
Suisan Sogo Kenkyu Center, Chuo Suisan Kenkyujo
(Suisan Sogo Kenkyu Center, Chuo Suisan Kenkyujo)
http://nrifs.fra.affrc.go.jp/index-e.html
Address: 2-12-4 Fukuura, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 236-8648
Phone: +81-45-788-7615
Fax: +81-45-788-5001
e-mail: nrifs-info@ml.affrc.go.jp
Policy Research Institute, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
Norin Suisansho Norin Suisan Seisaku Kenkyusho
(Norin Suisansho Norin Suisan Seisaku Kenkyusho)
http://www.maff.go.jp/primaff/e/index.html
Address: Central Government Bldg. No.4 3-1-1 kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013
Phone: +81-3-6737-9000
Fax: +81-3-6737-9600
Incorporated Administrative Agency, Fisheries Research Agency
Suisan Sogo Kenkyu Center
(Suisan Sogo Kenkyu Center)
http://www.fra.affrc.go.jp/english/eindex.html
Address: Queen's Tower B 15F, 2-3-3 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-6115
Phone: +81-45-227-2600
Fax: +81-45-227-2700
e-mail: www@fra.affrc.go.jp
Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
Kokusai Norin-Suisangyo Kenkyu Center
(Kokusai Norin-Suisangyo Kenkyu Center)
http://www.jircas.affrc.go.jp/
Address: 1-1 Owashi, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-8686
Phone: +81-298-38-6313
Fax: +81-298-38-6316
National Veterinary Assay Laboratory
Norin Suisansho, Dobutsu Iyakuhin Kensajo
(Norin Suisansho, Dobutsu Iyakuhin Kensajo)
http://www.maff.go.jp/nval/english/
Address: 1-15-1 Tokura, Kokubunji-shi, Tokyo 185-8511
Phone: +81-42-321-1841
Fax: +81-42-321-1769