About This Site
Web Japan > Japan Links > Education & Research > Academic Societies (Science, Engineering & Medicine)

Academic Societies (Science, Engineering & Medicine)

Medicine & Dentistry

Japanese Association for Acute Medicine (JAAM)
Nihon Kyukyu Igakukai
(Nihon Kyukyu Igakukai)
http://www.jaam.jp/html/english/english-top.htm
Address: K's Bldg. 3F, 3-3-12 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
Phone: +81-3-5840-9870
Fax: +81-3-5840-9876
The Japanese Association of Rehabilitation Medicine
Nihon Rehabilitation Igakukai
(Nihon Rehabilitation Igakukai)
http://www.jarm.or.jp/english/
Address: 6-32-3 Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0825
Phone: +81-3-5206-6011
Fax: +81-3-5206-6012
e-mail: office@jarm.or.jp
The Japanese Circulation Society
Nihon Junkanki Gakkai
(Nihon Junkanki Gakkai)
http://www.j-circ.or.jp/english/
Address: CUBE OIKE Bldg. 8F, 599 Bano-cho, Karasuma Aneyakoji, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 604-8172
Phone: +81-75-257-5830
Fax: +81-75-213-1675
e-mail: webmaster@j-circ.or.jp
The Japanese College of Cardiology
Nihon Shinzobyo Gakkai
(Nihon Shinzobyo Gakkai)
http://www.jcc.gr.jp/E-index.html
Address: Hongo Fuji Bldg., 4-9-22 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
Phone: +81-3-5802-0112
Fax: +81-3-5802-0118
e-mail: info@jcc.gr.jp
Japanese Ophthalmological Society
Nihon Ganka Gakkai
(Nihon Ganka Gakkai)
http://www.nichigan.or.jp/english/index.jsp
Address: 2-4-11-402 Sarugaku-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8346
Phone: +81-3-3295-2360
Fax: +81-3-3293-9384
The Japanese Orthopaedic Association (JOA)
Nihon Seikei Geka Gakkai
(Nihon Seikei Geka Gakkai)
http://www.joa.or.jp/english/english_frame.html
Address: 2-40-8 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8418
Phone: +81-3-3816-3671
Fax: +81-3-3818-2337
e-mail: office@joa.or.jp
The Japanese Society for Dialysis Therapy (JSDT)
Nihon Toseki Igakukai
(Nihon Toseki Igakukai)
http://www.jsdt.or.jp/index_e.html
Address: Aramido Bldg. 2F, 2-38-21 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
Phone: +81-3-5800-0786
Fax: +81-3-5800-0787
Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine (JSMRM)
Nihon Jiki Kyomei Igakukai
(Nihon Jiki Kyomei Igakukai)
http://www.jsmrm.jp/modules/en/index.php?content_id=1
Address: Gotanda Park Side Bldg. 4F, 5-24-9 Higashi-Gotanda Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022
Phone: +81-3-3443-8622
Fax: +81-3-3443-8733
e-mail: office-ad@jsmrm.jp
The Japanese Society of Gastroenterology (JSGE)
Nippon Shokakibyo Gakkai
(Nippon Shokakibyo Gakkai)
http://www.jsge.or.jp/english/english.html
Address: Ginza Orient Bldg. 8F, 8-9-13 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061
Phone: +81-3-3573-4297
Fax: +81-3-3289-2359
e-mail: info@jsge.or.jp
The Japanese Society of Nephrology (JSN)
Nihon Jinzo Gakkai
(Nihon Jinzo Gakkai)
http://www.jsn.or.jp/en/
Address: Nichinai-Kaikan 2F, 3-28-8 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
Phone: +81-3-5842-4131
Fax: +81-3-5802-5570
e-mail: office@jsn.or.jp
Japanese Society of Neurology (SOCIETAS NEUROLOGICA JAPONICA)
Nihon Shinkei Gakkai
(Nihon Shinkei Gakkai)
http://www.neurology-jp.org/en/index.html
Address: Ichimaru Bldg., 2-31-21 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034
Phone: +81-3-3815-1080
Fax: +81-3-3815-1931
Japanese Society of Radiological Technology (JSRT)
Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai
(Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai)
http://www.jsrt.or.jp/data/english/
Address: c/o View-Fort Gojokarasuma 3F, 167 Higashi-Kazariya-cho, Gojo-dori Shinmachi-Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8107
Phone: +81-75-354-8989
Fax: +81-75-352-2556
e-mail: office@jsrt.or.jp
Japan Gastroenterological Endoscopy Society (JGES)
Nihon Shokaki Naishikyo Gakkai
(Nihon Shokaki Naishikyo Gakkai)
http://www.jges.net/english/english.html
Address: Taimei Bldg. 2F, 3-22 Kanda Ogawa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0052
Phone: +81-3-3291-4111
Fax: +81-3-3291-5568
e-mail: info@jges.or.jp
The Japan Lung Cancer Society
Nihon Haigan Gakkai
(Nihon Haigan Gakkai)
http://www.haigan.gr.jp/modules/english/index.php?content_id=1
Address: Ems Bldg. 401, 4-9-8 Chuo, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba 260-0013
Phone: +81-43-222-3110
Fax: +81-43-222-0655
e-mail: office@haigan.gr.jp
Japan Pediatric Society
Nihon Shonika Gakkai
(Nihon Shonika Gakkai)
http://www.jpeds.or.jp/modules/en/index.php?content_id=1
Address: No. 1 Magami Bldg. 4F, 1-1-5 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0004
Phone: +81-3-3818-0091
Fax: +81-3-3816-6036
Japan Society of Clinical Oncology
Nihon Gan Chiryo Gakkai
(Nihon Gan Chiryo Gakkai)
http://www.jsco.or.jp/english/
Address: c/o Invention Center of the Kinki Districts (Kinki Chiho Hatsumei Center), 14 Yoshida Kawara-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8305
Phone: +81-75-751-7150
Fax: +81-75-761-9724
e-mail: jsco@gakkai.net
The Japan Society of Hepatology (JSH)
Nihon Kanzo Gakkai
(Nihon Kanzo Gakkai)
http://www.jsh.or.jp/English/
Address: Kashiwaya-2 Bldg. 5F, 3-28-10 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
Phone: +81-3-3812-1567
Fax: +81-3-3812-6620
e-mail: office@jshep.org
Japan Society of Obstetrics and Gynecology (JSOG)
Nihon Sanka Fujinka Gakkai
(Nihon Sanka Fujinka Gakkai)
http://www.jsog.or.jp/english/index.html
Address: Twin View Ochanomizu Bldg. 3F, 2-3-9, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
Phone: +81-3-5842-5452
Fax: +81-3-5842-5470
e-mail: nissanfu@jsog.or.jp
Japan Surgical Society (JSS)
Nihon Geka Gakkai
(Nihon Geka Gakkai)
http://www.jssoc.or.jp/english/index.html
Address: World Trade Center Bldg. 8F, 2-4-1 Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-6108
Phone: +81-3-5733-4094
Fax: +81-3-5473-8864
e-mail: info@jssoc.or.jp
The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.
Nihon Jibiinkoka Gakkai
(Nihon Jibiinkoka Gakkai)
http://www.jibika.or.jp/english/index.html
Address: 3-25-22 Takanawa, Minato-ku, Tokyo 108-0074
Phone: +81-3-3443-3085 / 3086
Fax: +81-3-3443-3037
Japan College of Rheumatology
Nihon Ryumachi Gakkai
(Nihon Ryumachi Gakkai)
http://www.ryumachi-jp.com/english/index.html
Address: 1st Okamotoya Bldg. 9F, 1-1-24 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001
Phone: +81-3-5251-5353
Fax: +81-3-5251-5354
e-mail: gakkaih@ryumachi-jp.com
Japan Diabetes Society
Nihon Tonyobyo Gakkai
(Nihon Tonyobyo Gakkai)
http://www.jds.or.jp/modules/en/index.php?content_id=1
Address: Haitekuhongo Bldg. 3F, 5-25-18 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
Phone: +81-3-3815-4364
Fax: +81-3-3815-7985
Japanese Association for Dental Science (JADS)
Nihon Shika Igakukai
(Nihon Shika Igakukai)
http://www.jads.jp/about/greetingenglish.php
Address: c/o Japan Dental Association, 4-1-20 Kudan-Kita, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073
Phone: +81-3-3262-9214
Fax: +81-3-3262-9885
The Japanese Association for Infectious Diseases
Nihon Kansensho Gakkai
(Nihon Kansensho Gakkai)
http://www.kansensho.or.jp/english/index.html
Address: Nichinai Kaikan 2F, 3-28-8 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
Phone: +81-3-5842-5845
Fax: +81-3-5842-5846
e-mail: info@kansensho.or.jp
The Japanese Association for Thoracic Surgery
Nihon Kyobu Geka Gakkai
(Nihon Kyobu Geka Gakkai)
http://square.umin.ac.jp/jats/en/index.html
Address: c/o 1F Teral Kohraku Building, 2-3-27 Kohraku Bunkyo-ku, Tokyo 112-0004
Phone: +81-3-3812-4253
Fax: +81-3-3816-4560
e-mail: jats-adm@umin.ac.jp
The Japanese Association of Medical Sciences (JAMS)
Nihon Igakukai
(Nihon Igakukai)
http://jams.med.or.jp/en/index.html
Address: c/o Japan Medical Association, 2-28-16 Hon-Komagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8621
Phone: +81-3-3946-2121
Fax: +81-3-3942-6517
The Japanese Biochemical Society (JBS)
Nihon Seikagakukai
(Nihon Seikagakukai)
http://www.jbsoc.or.jp/jbs_eng/index.html
Address: Ishikawa Bldg. 3F, 5-25-16 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
Phone: +81-3-3815-1913
Fax: +81-3-3815-1934
e-mail: jbs-ho@jbsoc.or.jp
The Japanese Cancer Association
Nihon Gan Gakkai
(Nihon Gan Gakkai)
http://www.jca.gr.jp/english/index.html
Address: Shinanomachi Rengakan 35, Shinanomachi, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0016
Phone: +81-3-5361-7156
Fax: +81-3-3358-1633
e-mail: office@jca.gr.jp
Japanese Dermatological Association
Nihon Hifuka Gakkai
(Nihon Hifuka Gakkai)
http://www.dermatol.or.jp/english/index.html
Address: Cosmos Hongo Bldg.6F, 4-1-4 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
Phone: +81-3-3811-5099
Fax: +81-3-3812-6790
e-mail: gakkai@dermatol.or.jp
Japanese Society of Anesthesiologists
Nihon Masuika Gakkai
(Nihon Masuika Gakkai)
http://www.anesth.or.jp/english/
Address: 1-5-2-3F, Minatojima-Minamimachi, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-0047
Phone: +81-50-883-7008
Fax: +81-78-306-5946
The Japanese Society of Clinical Hematology
Nihon Ketsueki Gakkai
(Nihon Ketsueki Gakkai)
http://jshem.or.jp/en/
Address: c/o Kinki Invention Center, 14 Yoshida Kawara-cho. Sakyo-ku, Kyoto-shi 606-8305
Phone: +81-75-752-2844
e-mail: info@jshem.or.jp
The Japanese Society of Gastroenterological Surgery (JSGS)
Nihon Shokaki Geka Gakkai
(Nihon Shokaki Geka Gakkai)
http://www.jsgs.or.jp/modules/en/index.php?content_id=1
Address: Central East Bldg. 5F 1-14-1 Shintomi, Chuo-ku, Tokyo 104-0041
Phone: +81-3-3523-1300
Fax: +81-3-3523-2525
The Japanese Society of Internal Medicine
Nihon Naika Gakkai
(Nihon Naika Gakkai)
https://www.naika.or.jp/english.html
Address: 3-28-8 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8433
Phone: +81-3-3813-5991
Fax: +81-3-3818-1556
e-mail: naika@naika.or.jp
The Japanese Society of Pathology
Nihon Byori Gakkai
(Nihon Byori Gakkai)
http://pathology.or.jp/about_jsp/about-jsp.html
Address: New Akamon Bldg. 4F, 2-40-9 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
Phone: +81-3-5684-6886
Fax: +81-3-5684-6936
e-mail: jsp-admin@umin.ac.jp
The Japanese Society of Psychiatry and Neurology (JSPN)
Nihon Seishin Shinkei Gakkai
(Nihon Seishin Shinkei Gakkai)
http://www.jspn.or.jp/english/
Address: Hongo Yumicho Bld.5F, 2-38-4, Hongo,Bunkyo-ku, 113-0033, Tokyo
Phone: +81-3-3814-2991
Fax: +81-3-3814-2992
e-mail: info@jspn.or.jp
The Japan Neurosurgical Society
Nihon Noshinkei Geka Gakkai
(Nihon Noshinkei Geka Gakkai)
http://jns.umin.ac.jp/public/magazine/magazine.html
Address: Ishikawa Bldg. 4F, 5-25-16 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
Phone: +81-3-3812-8092
Fax: +81-3-3812-8092
e-mail: neuromed@jnss.or.jp
Japan Prosthodontic Society
Nihon Hotetsu Shika Gakkai
(Nihon Hotetsu Shika Gakkai)
http://www.hotetsu.com/e20121213.html
Address: Komagome TS Bldg., 1-43-9 Komagome, Toshima-ku, Tokyo 170-0003
Phone: +81-3-5940-5451
Fax: +81-3-5940-5630
e-mail: jpr-edit02@max.odn.ne.jp
Japan Radiological Society (JRS)
Nippon Igaku Hoshasen Gakkai
(Nippon Igaku Hoshasen Gakkai)
http://www.radiology.jp/modules/english/
Address: NP-II Bldg. 3F, 5-1-16 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
Phone: +81-3-3814-3077
Fax: +81-3-5684-4075
e-mail: qa@radiology.or.jp
The Japan Society for Oriental Medicine
Nihon Toyo Igakukai
(Nihon Toyo Igakukai)
http://www.jsom.or.jp/english/index.html
Address: Kokusai-Hamamatsucho Bldg. 6F, 1-9-18 Kaigan, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-0022
Phone: +81-3-5733-5060
Fax: +81-3-5733-5078
e-mail: office@jsom.or.jp
The Japan Society of Coloproctology
Nihon Daicho Komonbyo Gakkai
(Nihon Daicho Komonbyo Gakkai)
http://www.coloproctology.gr.jp/english/
Address: 5-43-7-905, kamata Ota-ku, Tokyo, 144-0052, Japan
Phone: +81-3-6424-7460
Fax: +81-3-6424-7340
The Japan Society of Ultrasonics in Medicine (JSUM)
Nihon Choonpa Igakukai
(Nihon Choonpa Igakukai)
http://www.jsum.or.jp/jsum-e/index.html
Address: Ochanomizu Center Bldg., 6F 2-23-1, Kanda Awaji-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0063
Phone: +81-3-6380-3711
Fax: +81-3-5297-3744
e-mail: office@jsum.or.jp