Portrait of Minamoto no Yoritomo
(Jingoji Temple, Kyoto Prefecture)RETURN